นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อขอรับรางวัลของคุรุสภา เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการสอนภาษาไทย การจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับทางสังคม และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาและดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน เป็นผลดีต่อการศึกษาของประเทศชาติ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1