ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทน ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ได้มาติดตามผลเชิงประจักษ์การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษาและผลิตสารคดีสั้นเพื่อการเผยแพร่สำหรับภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.แม่จริม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (พนิตพร/ภาพ-ข่าว)