4 ตุลาคม 2562 ประชุมพิจารณาจัดอัตรากำลังครูดูแลนักเรียนพักนอน ปีงบประมาณ 2563