24 พฤษภาคม 2561 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน สำหรับในปีนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวขึ้น โดยได้จัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานสำหรับปี 2560 และมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา รวมทั้งสิ้น 142 ราย ในชีวิตการรับราชการนั้น การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่า ข้าราชการผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย โดยเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวได้มีส่วนช่วยให้งานราชการโดยรวม มีผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี