ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต1และ สพป.น่าน เขต2 เข้าร่วมประชุมVDO conferrence การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่านเขต 1 เป็นหน่วยพัฒนาประจำจังหวัดน่าน