นายอดุล เทพกอม รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional learning communities) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 196 โรงเรียน เพื่อให้ผุ้บริหารโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาตนเองของครูด้วยการะบวนการ PLC เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนตามแนวทาง Active Learning เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 โดยมี นายสมเกียรติ รัตนวิทูรย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานฯ โดยมีทีมงานคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนฯ เป็นวิทยากรดำเนินการ